تور ژاپن 5 روز توکیو

29 اسفند و 6 فروردین

5 روزه

2970 $ + نرخ پرواز

4 شب توکیو

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

دو تخته

1980 $ + نرخ پرواز

یک تخته

2970 $ + نرخ پرواز

کوک با تخت

1780 $ + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

990 $ + نرخ پرواز

درباره تور

توکیو یکی از شهرهای پرجنب و جوش و بزرگ ژاپن است که بسیاری از جاذبه‌های مختلف را از آن خودکنار نموده است. اگر قصد دارید به این شهر بروید و 5 روز از زمان خود را در آن سپری کنید، بهترین مکان‌های قابل بازدید را باید در لیست خود قرار دهید.
 • برج توکیو: برج توکیو به عنوان یکی از نمادهای شهر توکیو به شمار می‌رود و می‌توانید از بالای آن مناظر فوق‌العاده‌ای از شهر را تماشا کنید.
 • معبد سنجوکو: این معبد یکی از معابد بزرگ توکیو است و معبد سنجوکو به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری مهم توکیو شناخته می‌شود.
 • موزه ملی توکیو: این موزه مجموعه‌ای از آثار هنری و تاریخی ژاپن را در بر می‌گیرد و به عنوان یکی از موزه‌های مهم توکیو شناخته می‌شود.
 • شانزدهمین معبد شوگون: این معبد در کنار رودخانه سومیدا قرار دارد و به عنوان یکی از مقامات مهم شوگون به شمار می‌رود.
 • پارک شینجوکو جیون: این پارک یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های شهری در جهان است و به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری مهم توکیو شناخته می‌شود.
همچنین می‌توانید بازدید از منطقه اکیهابارا، منطقه آمیویا و میدان تاماچی در توکیو را نیز در لیست خود قرار دهید.

برنامه سفر

روز اول
 • ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ، ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ
 • اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ
 • ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
 • Check-in ﻫﺘﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻫﺘﻞ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
 • اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ
روز دوم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 07:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺣﻀﻮر ﻟﯿﺪر ﺗﻮر در ﻻﺑﯽ ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:00
 • ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:30 (00:30ً ±)
 • ﮔﺸﺖ اول ﺷﻬﺮي و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ:
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺼﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ژاﭘﻦ The Imperial Palace
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﺤﻠﻪ آﺳﺎﮐﻮﺳﺎ Asakusa
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻨﺴﻮﺟﯽ The Sensō-ji (Asakusa Temple)
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اوداﯾﺒﺎ Odaiba Seaside Park
  -ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاري ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز Cruise
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
روز سوم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 07:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺣﻀﻮر ﻟﯿﺪر ﺗﻮر در ﻻﺑﯽ ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:00ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:30 (00:30ً ±)
 • ﮔﺸﺖ دوم ﺷﻬﺮي و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ:
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯿﺠﯽ The Meiji Jingu
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﺒﻮﯾﺎ Shibuya
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭼﻬﺎر راه ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﺒﻮﯾﺎ Shibuya Crossing
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎﭼﯿﮑﻮ Hachikō Statue
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﻨﺠﻮﮐﻮ Shinjoku
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرك ﺷﯿﻨﺠﻮﮐﻮ ﮔﯿﻮﺋﻦ Shinjoku Gyoen Park
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
روز چهارم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 07:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺣﻀﻮر ﻟﯿﺪر ﺗﻮر در ﻻﺑﯽ ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:00 ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:30 (00:30ً ±)
 • حرکت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪري ﯾﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ
 • ﮔﺸﺖ ﺳﻮم ﺷﻬﺮي و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ ﯾﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ:
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻟﻨﺪﻣﺎرك ﺗﺎور
  - ﮔﺸﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﭼﺎﯾﻨﺎ ﺗﺎون
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﻨﺪر زﯾﺒﺎي ﯾﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ 
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﯿﻮ
 • اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ
روز پنجم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 07:30 اﻟﯽ 08:30
 • Check-out ﻫﺘﻞ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﻋﺖ 10:00
 • ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭼﻤﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر ﻫﺘﻞ
 • ﺗﺎﯾﻢ آزاد ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ و ﮔﺸﺖ
 • ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ از ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺳﺎﻋﺖ 17:30 ﭘﺮواز
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.