تور ژاپن 7 روز توکیو

29 اسفند و 6 فروردین

7 روزه

3720 $ + نرخ پرواز

6 شب توکیو

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

دو تخته

2480 $ + نرخ پرواز

یک تخته

3720 $ + نرخ پرواز

کوک با تخت

2230 $ + نرخ پرواز

کودک بدون تخت

1240 $ + نرخ پرواز

درباره تور

اگر قصد دارید به ژاپن سفر کنید، شهرهای توکیو و یوکوهاما دو مقصد بسیار جذاب برای بازدید هستند. در این مطلب به برخی از مکان‌های دیدنی در این دو شهر برای یک سفر 7 روزه اشاره می‌کنیم.

توکیو:

 1. برج اسکای تری: این برج با ارتفاعی بیش از ۶۴۰ متر یکی از بلندترین برج‌های جهان است و یکی از جاذبه‌های گردشگری مهم توکیو است.
 2. معبد آساکوسا: این معبد یکی از مقامات تاریخی و معروف توکیو است که هر ساله بسیاری از گردشگران را به سوی خود جذب می‌کند.
 3. باغ گیون: این باغ بزرگ به عنوان یکی از باغ‌های زیبای توکیو شناخته می‌شود و می‌توانید در آن چشم انداز طبیعی زیبا و فضای آرامش‌بخشی را تجربه کنید.

یوکوهاما:

 1. کلیسای کاتولیک کاتسوراگی: این کلیسا یکی از بزرگترین کلیساهای کاتولیک در ژاپن است و با معماری خیره کننده‌اش یکی از جاذبه‌های گردشگری مهم یوکوهاما است.
 2. باغ مرکزی یوکوهاما: این باغ بزرگ به عنوان یکی از باغ‌های زیبای ژاپن شناخته می‌شود و شامل باغ‌های ژاپنی سنتی و زمین‌های چمنی مختلف است.
 3. مرکز خرید لاند مارک: این مرکز خرید یکی از بزرگترین و معروفترین مراکز خرید یوکوهاما است که شامل بیش از ۲۰۰ فروشگاه و رستوران مختلف است.

برنامه سفر

روز اول
 • ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ، ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ
 • اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ
 • ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
 • Check-in ﻫﺘﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻫﺘﻞ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
 • اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ
روز دوم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 07:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺣﻀﻮر ﻟﯿﺪر ﺗﻮر در ﻻﺑﯽ ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:00
 • ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:30 (00:30ً ±)
 • ﮔﺸﺖ اول ﺷﻬﺮي و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ:
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺼﺮ اﻣﭙﺮاﻃﻮري ژاﭘﻦ The Imperial Palace
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﺤﻠﻪ آﺳﺎﮐﻮﺳﺎ Asakusa
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻨﺴﻮﺟﯽ The Sensō-ji (Asakusa Temple)
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ اوداﯾﺒﺎ Odaiba Seaside Park
  -ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاري ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺮوز Cruise
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
روز سوم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 07:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺣﻀﻮر ﻟﯿﺪر ﺗﻮر در ﻻﺑﯽ ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:00ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:30 (00:30ً ±)
 • ﮔﺸﺖ دوم ﺷﻬﺮي و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ:
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺒﺪ ﻣﯿﺠﯽ The Meiji Jingu
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﺒﻮﯾﺎ Shibuya
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭼﻬﺎر راه ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﺒﻮﯾﺎ Shibuya Crossing
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎﭼﯿﮑﻮ Hachikō Statue
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﯿﻨﺠﻮﮐﻮ Shinjoku
 • ﺑﺎزدﯾﺪ از ﭘﺎرك ﺷﯿﻨﺠﻮﮐﻮ ﮔﯿﻮﺋﻦ Shinjoku Gyoen Park
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
روز چهارم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 07:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺣﻀﻮر ﻟﯿﺪر ﺗﻮر در ﻻﺑﯽ ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:00 ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺳﺎﻋﺖ 09:30 (00:30ً ±)
 • حرکت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪري ﯾﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ
 • ﮔﺸﺖ ﺳﻮم ﺷﻬﺮي و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ ﯾﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ:
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻟﻨﺪﻣﺎرك ﺗﺎور
  - ﮔﺸﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﭼﺎﯾﻨﺎ ﺗﺎون
  - ﮔﺸﺖ در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ
  - ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﻨﺪر زﯾﺒﺎي ﯾﻮﮐﻮﻫﺎﻣﺎ 
 • ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﯿﻮ
 • اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ
روز پنجم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 07:30 اﻟﯽ 08:30
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي:
  - ﮔﺸﺖ اﺧﺘﯿﺎري دﯾﺰﻧﯽ ﻟﻨﺪ (ﭘﺎرک ﺑﺎزی دﯾﺰﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﮐﻮدﮐﺎن)
  - ﮔﺸﺖ اﺧﺘﯿﺎری دﯾﺰﻧﯽ ﺳﯽ (ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎرک ﺑﺎزی دﯾﺰﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﺟﻬﺎن)
روز ششم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 07:30 اﻟﯽ 08:30
 • رور آزاد / اﺳﺘﺮاﺣﺖ
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی:
  - ﮔﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﻨﺰا Ginza District
  - ﮔﺸﺖ در ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺴﻮﮐﯿﺠﯽ Tsukiji Fish Market
  - ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﮐﯿﻮ
روز هفتم
 • ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ﺷﺮوع از ﺳﺎﻋﺖ 07:30
 • Check-out ﻫﺘﻞ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﻋﺖ 10:00
 • ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭼﻤﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر ﻫﺘﻞ 
 • ﺗﺎﯾﻢ آزاد ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ و ﮔﺸﺖ
 • ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ از ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺳﺎﻋﺖ 17:30
 • ﭘﺮواز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.